GewestVacatures

Vacature Ledenraad

Het hoogste orgaan binnen de KNSB is de Ledenraad. De Ledenraad borgt het democratisch karakter van de vereniging en verschaft het beleid van de Bond legitimiteit en draagvlak. Missie- en visiedocumenten, meerjaren(beleid)plannen en jaar(activiteiten)plan en de daarvan afgeleide begroting worden goedgekeurd door de Ledenraad. Er wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten door middel van het jaarverslag en de jaarrekening. De Ledenraad houdt toezicht op hoofdlijnen.

Het gewest Zuid-Holland is met drie leden in de Ledenraad vertegenwoordigd. In 2024 ontstaat er een vacature.

Voor uitoefening van de functie van lid van de KNSB ledenraad zijn de volgende punten van belang:

  1. voelt zich verbonden met het gedachtegoed en de uitgangspunten van de KNSB;
  2. heeft een algemene interesse voor de schaats en/of inline-skatesport;
  3. heeft kennis en inzicht in regels en opvattingen over goed bestuur;
  4. heeft op basis van bestuurlijke ervaring zicht op het goed bestuurlijk functioneren van een sportbond;
  5. is in staat de verschillende functionele aspecten (zoals programmatische, organisatorische, financiële, personele, juridische en ondersteunende aspecten) in relatie tot elkaar af te wegen;
  6. kan het algemeen bestuur met distantie kritisch volgen;
  7. is in staat een dialoog met het algemeen bestuur en overige leden van de ledenraad te voeren;
  8. is in staat om op basis van al dan niet zwakke signalen het functioneren van (een lid van) het algemeen bestuur in te schatten en te beoordelen;
  9. is in staat het functioneren van de ledenraad kritisch te evalueren en verbeterpunten bespreekbaar te maken;
  10. is in staat om op een inzichtelijke en begrijpelijke manier verantwoording af te leggen over het functioneren van de ledenraad.

Daarnaast kunnen specifieke eisen aan de orde zijn, zoals verbondenheid met een bepaalde discipline of bepeelde professionele expertise.

Heb je belangstelling voor deze functie en/of wil je daar meer over weten, neem dan contact op met de secretaris, Jan Revet, secretaris@knsbgewestzh.nl.