Wie zijn we

Dit is de privacyverklaring van Gewest Zuid-Holland van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40409487, hierna te noemen: ‘KNSB Gewest Zuid-Holland’.

In deze verklaring willen we aangeven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?

In onze administratie verwerken wij de persoonsgegevens van:

 • contactpersonen van de aangesloten verenigingen;
 • medewerkers, commissieleden en overige vrijwilligers;
 • klanten, leveranciers, sponsors en andere belanghebbenden;
 • gedecoreerden, zoals ereleden;
 • deelnemers aan trainingen en wedstrijden welke door of onder auspiciën van KNSB Gewest Zuid-Holland worden georganiseerd.

Wat wij doen om persoonsgegevens te beschermen

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KNSB Gewest Zuid-Holland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn nader beschreven in een verwerkingsregister, dat op verzoek kan worden ingezien;
 • verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • zullen vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van de rechten van de personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken en deze respecteren;
 • persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking te beschermen, waaronder:

 • alle personen die namens KNSB Gewest Zuid-Holland van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Website

KNSB Gewest Zuid-Holland informeert haar achterban onder meer via haar website. Daarbij wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij sturen een functionele cookie die er mede voor zorgt dat het bezoek aan de website vlekkeloos verloopt en een analytische cookie die statistische gegevens omtrent het websitebezoek verzamelt. De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van KNSB Gewest Zuid-Holland. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Raadpleeg voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites.

Rechten omtrent persoonsgegevens

Een ieder heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de eigen persoongegevens, of het intrekken van een eerder gegeven toestemming. Tevens kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen vragen om legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft men altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Neem voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid contact op met:

KNSB Gewest Zuid-Holland


Beatrix Hoeve 13

2804 HC Gouda

privacy@knsbknsbgewestzh.nl