DB-bericht marathonschaatsen seizoen 2017-2018

publicatie: 14-10-2017

Belangrijk: Oplossing voor Marathonschaatsen Zuid-Holland

 

Beste marathonschaatsers,

 

Inleiding
In juni begon de inleiding van het bericht van de GTC Marathon met de volgende zin: ‘Het zomerse weer is in volle gang’. Nu is de zomer voorbij. U bent klaar voor het nieuwe schaatsseizoen en dat is eigenlijk al begonnen. Er is echter een grote maar: er is geen marathonkalender, er is geen GTC Marathon.

 

Commissie opgestapt
Zoals u ongetwijfeld bekend kan de GTC Marathon al gedurende langere tijd niet beschikken over voldoende vrijwilligers om alle wedstrijden in goede banen te leiden. Deze situatie klemt temeer daar aan het eind van het vorig seizoen een aantal vrijwilligers afscheid heeft genomen. Een oproep tot nieuwe vrijwilligers op de website van het Gewest heeft, evenals een regelmatig verzoek daartoe door de GTC-voorzitter en de scheidsrechter aan de rijders, geen enkel resultaat opgeleverd. Derhalve hebben de leden van de GTC Marathon het Dagelijks Bestuur van het Gewest afgelopen zomer laten weten onder de huidige omstandigheden een ordelijk en veilig verloop van de wedstrijden niet langer te kunnen garanderen en hun functies ter beschikking gesteld. De consequentie daarvan was dat er komend seizoen op de Uithof geen marathons zouden worden verreden.

 

Crisisberaad
Om deze, door iedereen als onwenselijk ervaren, situatie het hoofd te bieden heeft een delegatie van het Dagelijks Bestuur in september crisisberaad gevoerd met de leden van de GTC Marathon. De uitkomst daarvan is dat de leden van de GTC Marathon bereid zijn zich op voortzetting van hun activiteiten te beraden, mits aan drie voorwaarden wordt voldaan. Twee van deze voorwaarden, het beschikbaar stellen van video-apparatuur en een opleidingsbudget, zijn terstond door het Dagelijks Bestuur gehonoreerd.

 

Nieuwe vrijwilligers
Voor wat betreft de derde voorwaarde heeft het Dagelijks Bestuur een meer dan klemmend beroep gedaan op tien verenigingen met het grootst aantal deelnemers aan de baancompetitie. Om ook in de toekomst voldoende inzet van vrijwilligers te kunnen garanderen heeft het Dagelijks Bestuur besloten alle verenigingen waarvan rijders participeren in het marathoncircuit te verplichten, conform een roulerend systeem, per seizoen minimaal één vrijwilliger ter beschikking te stellen.
De respons was zeer minimaal en kwam erg langzaam op gang. Er meldden zich mondjes maat personen of verenigingen die zich wel in zouden willen zetten om ‘hand en spandiensten’ te verrichten. Een lichtpuntje, maar ook dat zou georganiseerd moeten worden en daarvoor is organisatiekracht van een commissie nodig. En daar ontbrak het nou juist aan.

 

Maarten Berrevoets landelijk voorzitter Sectiebestuur Marathon
Zoals eerder bericht wordt Maarten Berrevoets voorzitter
Sectiebestuur Marathon van de KNSB. Hoewel deze commissie zichzelf als interim beschouwd, wordt een aantal activiteiten wel opgepakt. En zo is dinsdagavond 10 oktober de Najaarsvergadering gehouden op het

page1image23064

Bondsbureau in Utrecht, voor het eerst onder leiding van Maarten Berrevoets. In gesprekken die tussen de oud GTC-leden en leden van het Dagelijks Bestuur hebben plaatsgevonden, heeft Maarten aangegeven om persoonlijke redenen per direct zijn taken voor Zuid-Holland neer te leggen. Zo’n tien jaar heeft Maarten het voorzitterschap vervuld, Zuid-Holland verliest daarmee veel ervaring. Zo komt er wel een duidelijker scheiding van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen een gewestelijke vertegenwoordiging en het landelijke bestuur. Ook via deze weg bedanken we Maarten voor de bewezen diensten en jarenlange inzet.

 

Oplossing Zuid-Holland
Het Dagelijks Bestuur heeft Floriaan Alfrink gevraagd of hij bereid is de vrijgekomen voorzittersfunctie voor Zuid-Holland in te vullen. Hoewel ook hij eerder zijn functie van Baancontactpersoon ter beschikking heeft gesteld omdat de oude werkwijze niet meer voldeed, heeft hij in gesprekken met het Dagelijks Bestuur aangegeven wel mogelijkheden te zien om een aantal zaken te veranderen. Floriaan Alfrink en Gert van der Weele zijn bereid gevonden onder voorwaarden aan een nieuw seizoen te beginnen.

Allereerst betekent dit dat alles in het werk zal worden gesteld om u weer aan het rijden te krijgen. Zowel voor de baancompetitie als het 6-Banen toernooi, waarbij de ontwikkeling van talenten niet in het gedrang komt. Ondertussen is door een aantal leden van het jurycorps het initiatief genomen om zich te organiseren om zo snel mogelijk de baancompetitie op De Uithof weer op gang te krijgen. Ook hebben rijders zich verzameld om over het marathonschaatsen te praten. Goede ontwikkelingen, Floriaan en Gert ondersteunen dit, tips zijn zeer welkom.

Onder leiding van Floriaan zal in tweede instantie gewerkt worden aan bestuurlijke vernieuwing: een voordracht voor een toekomstbestendige organisatie. Hiervoor is een interim GTC Marathon ingericht met Floriaan Alfrink, Gert van der Weele, Giel Verhoog en Paul Robijn. Deze interim commissie zal voorlopig werken tot de Algemene ledenvergadering van het Gewest. De doelstelling is dat een nieuwe GTC Marathon dan zo snel mogelijk aan de slag zal gaan.

Met als prioriteiten: het opleiden van scheidsrechters en het organiseren van een compleet en goed draaiend jurycorps. En daar bij professionalisering in aanpak en vernieuwen van statuten, reglementen en verder verbeteren van online inschrijven en systeembeheer.

Binnenkort ontvangt u meer informatie over het marathonschaatsen in Zuid-Holland. Dit zal in eerste instantie gaan over kalender en online inschrijven. Er zal worden ingegaan op de reacties en aanmeldingen die zijn gekomen van rijders en verenigingen. Mocht u er aan twijfelen of uw e-mail in goede orde is aangekomen, schroom dan niet het bericht nogmaals te sturen naar het e-mailadres van de GTC Marathon: gtcm.zh@gmail.com

 

Dagelijks Bestuur KNSB Gewest Zuid-Holland 

 

>>> Terug naar het overzicht
© 2006 - 2020 KNSB Gewest Zuid-Holland | Realisatie: Kant en Klare Site